nav-left cat-right
cat-right

Az angol nyelvi munkaközösség bemutatkozása

Az angol nyelvi munkaközösség

 

Munkaközösségünk tagjai:

 • Bereczki Csilla munkaközösség-vezető
 • Csillagi Zsuzsanna
 • Juhász-Ábrahám Rita
 • Szepessyné Magyar Emese
 • Pál Zsuzsa

 Az angol nyelv oktatása iskolánkban

 • Normál tantervű osztályaink diákjai jelenleg mind a négy évfolyamon heti négy órában tanulhatják az angol nyelvet.
 • Emellett az egyéni tanulói, valamint a csoportigényeknek megfelelően szervezünk rendszeres, de nem tanórai egyéb (felzárkóztató, korrepetáló, érettségire felkészítő, vagy szakkör jellegű) foglalkozásokat is.
 • A német két tanítási nyelvű osztályaink tanulóinak is lehetősége van második idegen nyelvként az angol nyelv alapjait heti két órában elsajátítani, mégpedig a kilencediktől a tizenharmadik évfolyamig.
 • Amennyiben az adott tanév órarendje erre lehetőséget ad, igyekszünk nem osztályokon belüli, hanem a tanulók tudásszintjén alapuló, évfolyamon belüli nyelvi csoportbeosztást kialakítani. Ez azt jelenti, hogy a tanulók létszámától függően egy adott évfolyam összes angolosát egy szintfelmérő feladatsor alapján kettő vagy három homogén nyelvi csoportba soroljuk, függetlenül attól, hogy melyik osztályba járnak. Tapasztalataink szerint a tudásszint szerinti csoportbeosztás nagymértékben segíti a diákokat a felzárkózásban és az érettségire való felkészülésben, és elősegíti az iskolai közösség összekovácsolódását is.
 • Mindezeken kívül a technikusképző évfolyamokon biztosítjuk az angol szakmai nyelv oktatását, valamint a sikeres angol szakmai vizsga letételét.

Célkitűzéseink

 • Törekszünk arra, hogy tanulóink minél sikeresebben teljesíthessék az adott évfolyam és a nyelvi érettségi vizsga követelményeit – azaz a mindennapi életben hasznosítható biztos angoltudáshoz juthassanak – a számukra biztosított heti négy órában történő nyelvoktatás mellett.
 • Célunk, hogy minél több normál nyelvi osztályba járó tanulónk is sikeres emelt szintű nyelvi érettségit tehessen. Örömmel vesszük azt is, ha diákjaink élnek az előrehozott középszintű nyelvi érettségi lehetőségével; ez esetben igyekszünk számukra biztosítani az előfeltételként leteendő osztályozó vizsgák sikerességét.
 • Mivel tanári munkák hatékonyságának egyik mércéje a tanulóink tanulmányi előmenetele, az előttünk álló tanév feladatait is részben annak rendszeres mérése és értékelése köré szervezzük.
 • Óráinkon a kétszintű érettségi követelményrendszerének megfelelően törekszünk a nyelvi kompetenciák és részkészségek, így például az olvasott és hallott szövegértés, az írás- és beszédkészség, illetve a kiejtés integrált fejlesztésére, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a célnyelven történő óravezetésre, valamint a tanulási technikák fejlesztésére. Ezzel is igyekszünk tanulóinkat az érettségi vizsgákra minél alaposabban felkészíteni és használható angoltudáshoz hozzájuttatni.
 • Ezen felül tananyagunk jellegéből és tankönyveink felépítéséből következően számos terület, így többek között a célnyelvi országok kultúrája, történelme és irodalma, az egészséges életmód, környezettudatosság, sőt a mindennapi élethez, a munkaerőpiacon való megfeleléshez szükséges egyéb jártasságok („life skills”) fejlesztésére is tudunk figyelmet fordítani.
 • Végezetül pedagógusi munkánk lényeges összetevőjének tartjuk szakmai tevékenységünk és szakmódszertani jártasságunk színvonalának megtartását és fejlesztését.

Eseménynaptárunk

 • Szeptemberben az osztályaink csoportbeosztásának szintfelmérő tesztek alapján való elkészítésével indul a tanév.
 • Három hónap kimerítő tanulás és oktató-nevelő munka után november-decemberben nyílik lehetőség egy kis lazításra, amikor megrendezzük hagyományos nyelv- és országismereti csapatversenyünket „holiday season” témában.
 • Januárban zárjuk az első félévet.
 • Áprilisban igény szerint megszervezzük az előrehozott angol érettségi vizsgát letenni kívánó diákjaink osztályozó vizsgáját, és lazításképpen részt veszünk a Schulek-napi vetélkedősorozat / akadályverseny lebonyolításában.
 • Az igazi megmérettetés május és június hónapokra marad, amikor csoportjaink év végi értékelése mellett fő feladatunk végzőseink leérettségiztetése.

 

Bereczki Csilla munkaközösség-vezető