nav-left cat-right
cat-right

Az iskolai tankönyvellátás rendje

1. Jogszabályi háttér

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről (a továbbiakban: törvény) 23/2004.(VIII.27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

2. Általános rendelkezések

2.1. Tankönyv fogalma
Tankönyvként az a nyomtatott formában megjelent, illetve elektronikus adathordozón rögzített könyv hozható forgalomba, amelyet külön jogszabályban meghatározott eljárás keretében tankönyvvé nyilvánítottak, továbbá felvettek a hivatalos tankönyvjegyzékbe. Tankönyvvé nyilvánítási határozattal nem rendelkező kiadványok, azok a könyvek, amelyek az iskolai oktatásban használhatóak (a pedagógiai terminológia ugyanakkor ezeket is tankönyvnek nevezi).

2.2. Intézményi kötelezettség
A tanulók számára a tankönyveket, illetve a tankönyvvé nyilvánítási határozattal nem rendelkező kiadványokat az iskola biztosítja. Ez a felelősség akkor is terheli az iskolát, ha tankönyvellátás megszervezésével tankönyvforgalmazót bíz meg. Az iskola a tankönyvek forgalmazásával, értékesítésével a NEBULÓ Tankönyvforgalmazó Kft-t bízza meg.

3. Tankönyvrendelés

3.1. Tankönyvválasztás
A pedagógusok, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével választhatják meg az általuk alkalmazni kívánt tankönyveket. A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak.

3.2. Tankönyvrendelés menete
a) A tankönyvfelelős feladata, hogy minden év február 28-áig elkészíti a tankönyvrendelést és megküldi azt a Hivatal által felügyelt elektronikus rendszeren keresztül a kiadónak (forgalmazónak) és a közoktatás információs rendszerének. b) A kiadó (forgalmazó) a hivatal által felügyelt elektronikus rendszerből megkapott megrendeléseket 30 napon belül elfogadja és az elfogadást visszaigazolja a Hivatal által felügyelt elektronikus rendszeren keresztül. c) A megrendelés véglegessé válik, ha az iskola a kiadó (forgalmazó) visszaigazolását 5 napon belül elfogadja. d) A pótrendelések elküldésére 2009. szeptember 5-ig van lehetőség. A kiadó (forgalmazó) a rendeléseket az esetben 10 napon belül fogadja el. A pótrendelés akkor válik véglegessé, ha a forgalmazó visszaigazolását az iskola 5 napon belül elfogadja. e) A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskola lehetővé teszi, hogy azt a szülők megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet véleménynyilvánítási joggal rendelkezik.

3. Tanulói tankönyvtámogatás

3.1. Normatív kedvezmény biztosítása

Az éves költségvetési törvény határozza meg az egy tanulóra jutó tankönyvtámogatás összegét. Az iskolai tankönyvrendelés biztosítja, hogy a normatív kedvezmények a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók részére rendelkezésre álljanak.

3.2. A normatív kedvezményre jogosultak köre
A jogszabály határozza meg, hogy a nappali oktatásban részt vevő tanulók közül, az alábbi tanulók jogosultak az ingyenes tankönyv igénybevételére: a) tartósan beteg b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), d) három- vagy többgyerekes családban él, e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A jogosultak köre a jogszabályi módosításoknak megfelelően változhat.

3.3. Az ingyenes tankönyv biztosításának módja

Az iskola a törvény értelmében, az ingyenes tankönyveket az iskola könyvtárából való kölcsönzés útján biztosítja. Amennyiben lehetőség van rá, az iskola használt tankönyvek kölcsönzésével is megoldhatja az ingyenes tankönyv biztosítását. A tanuló részére a tankönyvek tanulói jogviszonyának fennállásáig rendelkezésre állnak. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv megrongálásából eredő kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékvesztést. A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére értékesíthető. Az értékesítéssel, okozott kár megtérítésével, kártérítési kötelezettség mérséklésével kapcsolatos kérdésekre az iskola házirendjében foglaltak az irányadók..

3.4. Kedvezményre való jogosultság bejelentése és elbírálása

a) felmérés

Az iskola minden év november 15-ig felméri, hogy hány tanuló kívánja a jogosultság alapján a tankönyveket az iskola könyvtárából kölcsönözni. A felmérést (összesítést) az ifjúságvédelmi felelős készíti el a benyújtott igénylőlapok alapján. Az összesítés táblázatos formában történik osztályonként, illetve jogcímenként. Az igénylőlapokat az ifjúságvédelmi felelős osztja ki az osztályfőnököknek, aki azt a tanulókon keresztül továbbítja a szülőknek. Az igénylőlapként a jogszabályban meghatározott mintát kell használni. Az igénylőlapon szereplő tájékozatóban minden esetben tájékoztatni kell a szülőket: – a normatív kedvezményre jogosultak köréről, – a jogosultság igazolásának módjáról, – az igénylőlap leadásának határidejéről, – és az iskola által nyújtott további kedvezményekről, amennyiben erre lehetőség van. Az ifjúságvédelmi felelős a felmérés eredményéről tájékoztatja a tankönyvfelelőst.

aa) új belépő osztályok ingyenes tankönyvre jogosultságának felmérése

Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérésnek a beiratkozás napjáig kell megtörténnie. Az igénylőlapot a tanulók a beiratkozásra történő értesítővel kapják meg, erről az ifjúságvédelmi felelős gondoskodik.

b) igazolások vizsgálatának szempontjai

Kedvezményre jogosító igazolásként a következőket lehet elfogadni: – családi pótlék folyósításáról igazolás (kifizetőhelyi igazolás, bérjegyzék, számlakivonat, postai igazolószelvény) – tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás – sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye – rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. Lehetőleg a benyújtási határidőtől számított három hónapnál nem régebbi igazolást kell benyújtani. Az igényjogosultságot az iskola az igénybevételkor, valamint folyamatosan tanév közben is ellenőrzi.

c) az igazolások bemutatása 

A normatív kedvezményre jogosító igazolást az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg kell bemutatni. A bemutatás tényét az ifjúságvédelmi felelős vezeti fel az igénylőlapra, ez elegendő a jogosultság igazolásához. Az iskola a bemutatott igazolásokról – a bemutató szülő engedélyével – másolatot készíthet, hogy a belső és külső ellenőrzések a normatív kedvezményre való jogosultságot ellenőrizni tudják. Az igénylőlapokat és az igazolások másolatait az ifjúságvédelmi felelős gyűjti, majd a Gazdasági Hivatalnak adja le.

4. A tankönyv-értékesítés menete

A tanulók az iskolakezdés első napján – átvételi elismervény formájában – megkapják az adott osztályra vonatkozó tankönyvjegyzéket. Az átvételi elismervényen a szülő nyilatkozhat arról, hogy melyik tankönyveket kívánják megvásárolni, melyik tankönyvet kívánják kölcsönözni (jogosultság esetén) és melyik tankönyvre nincsen szükségük. A tankönyv-értékesítés mindig a tankönyvforgalmazóval kötött szerződés szerint történik. Szükség szerint igazgatói utasítás adható ki,a mely szabályozza a tankönyv-értékesítéssel kapcsolatos rendezetlen kérdéseket. A tankönyvek értékesítése – tankönyvforgalmazó közreműködésével – az iskola épületében történik.

Tisztelt Szülők! Amennyiben a tankönyvek értékesítésével, a kedvezményekkel kapcsolatban kérdéseik merülnek fel, készséggel állunk rendelkezésükre.

Juhász Imre
ifjúságvédelmi felelős tanár